Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1
Nazwa, teren działania i charakter prawny

1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Happy Evolution Global Association”.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie HEGA.

2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na inne języki.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Członkowie władz statutowych Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, na zasadach określonych przez Zarząd ustalonych na drodze uchwały.

5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. Wzór pieczęci i logo ustala Prezes Stowarzyszenia w drodze uchwały.

6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i działalności społecznej swoich członków oraz może również zatrudniać osoby do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz przystępować do innych organizacji posiadających zbieżne cele.

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

7

Celem Stowarzyszenia jest dokonanie zmiany w postawie człowieka wobec własnego zdrowia poprzez edukację społeczeństwa; ewolucja świadomości człowieka w kierunku właściwego żywienia, wzajemna inspiracja w imię ulepszenia jakości życia ludzkiego, upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia; ochrona i promocja zdrowia; kultury fizycznej i sportu, wspieranie wydarzeń kulturalnych, a także edukacja w tych dziedzinach, w szczególności:

 1. popularyzacja wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich jego formach i dziedzinach,
 2. propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej naturalnej żywności i suplementacji diety poprzez jej popularyzację i edukację,
 3. podejmowanie wszelkich działań na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej,
 4. popularyzacja naturalnych metod powrotu do zdrowia oraz sprawności, zarówno fizycznej jak i psychicznej
 5. wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i zdrowego żywienia, w tym wegańskich i wegetariańskich i tym podobnych
 6. edukacja w zakresie ochrony praw konsumenckich i praw człowieka
 7. propagowanie dziennikarstwa wolnego od presji politycznej, ekonomicznej i ideologicznej
 8. współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze,
 9. prowadzenie działalności charytatywnej,
 10. działania na rzecz osób z dysfunkcjami,
 11. promocja i organizacja wolontariatu na terenie Polski i na arenie międzynarodowej.

8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inspirowanie powstawania nowych i zrzeszanie stowarzyszeń, które działają na rzecz profilaktyki zdrowotnej, równowagi w życiu i sposobów na szczęście,
 • propagowanie przyjętych przez Stowarzyszenie celów działania poprzez kanały radiowe, telewizyjne, prasę oraz wydawnictwa, a także organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów edukacyjnych, wideoprezentacji, festiwali, wernisaży, wydarzeń muzycznych, imprez masowych i seminariów medycznych,
 • kierowanie na terenie swego działania szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną,
 • podejmowanie działań, inicjowanie projektów oraz wszelkich inicjatyw służących promocji zdrowia, równowagi w życiu i sposobów na szczęście,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom poprzez prowadzenie społecznych kampanii informacyjnych,
 • wydawanie i zatwierdzanie regulaminów imprez i wydarzeń oraz instrukcji organizacyjnych, dotyczących profilaktyki zdrowotnej, równowagi w życiu i sposobów na szczęście,
 • organizacja akcji plenerowych o charakterze artystycznym, edukacyjnym i naukowym,
 • organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów i imprez w ramach Stowarzyszenia na zlecenie władz samorządowych i innych instytucji,
 • współuczestniczenie w szkoleniu kadry instruktorów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz popularyzację działań Stowarzyszenia poprzez prelekcje, wykłady, radio, telewizję, prasę i inne środki masowego przekazu,
 • doradztwo dla firm w zakresie potwierdzania składu produktu, udoskonalanie receptur produktów, wraz z certyfikacją, a następnie promocją
 • nagradzanie firm oraz osób prywatnych za prowadzoną działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz aktywności zgodne z celami Stowarzyszenia,
 • nawiązywanie relacji dyplomatycznych na poziomie ministerialnym i państwowym w celu integracji osób i instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia i kondycji otoczenia naturalnego
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,
 • prowadzenie działań z zakresu badań rynku i opinii publicznej, umożliwiających pozyskanie niezależnych danych dotyczących preferencji społeczności lokalnych i międzynarodowych
 • promowanie marek stosujących etyczne zasady produkcji,
 • promowanie firm i wytwórców produktów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Fair Trade
 • fundowanie grantów za zasługi,
 • znakowanie firm oraz produktów, których założenia są zgodne z celami Stowarzyszenia,
 • wskazywanie zagrożeń przemysłowo wytwarzanej i przetwarzanej żywności, rzecznictwo interesów konsumentów w zakresie dostępu do informacji o skutkach ubocznych składników niepożądanych w dobrach konsumenckich
 • prowadzenie ewidencji i statystyki działalności Stowarzyszenia,
 • tworzenie i administracja baz danych osobowych na poczet działalności edukacyjnej
 • produkcja filmowa, nagrania wideo i emisja programów telewizyjnych związanych z promocją zdrowego stylu życia,
 • usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, umożliwiających radiową emisję materiałów promujących cele statutowe Stowarzyszenia,
 • usługi mające na celu ochronę i poprawę sytuacji człowieka oraz warunków życia ludności,
 • koordynowanie i opracowanie strategii działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej, opracowanie i wydawanie publikacji, broszur, biuletynów i innych opracowań, umożliwiających osiąganie stanu szczęścia osobistego
 • organizowanie debat medycznych i popularno-naukowych w celu szerzenia wiedzy o zdrowym stylu życia i metodzie „Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi”, a także wiedzy dostępnej dla fachowców, m.in. w takich miejscach jak Akademie Medyczne oraz hale widowiskowe,
 • stworzenie bezpłatnej aplikacji na tablety i smartfony, której zadaniem będzie szeroko rozumiana edukacja związana z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia,
 • wspieranie innych stowarzyszeń i promocja działalności prozdrowotnej, kulturalnej, oświatowej i ogólnorozwojowej,
 • działalność wydawnicza i zakup czasopisma „Hipoalergiczni”,
 • nauka dzieci w szkołach publicznych i niepublicznych z zakresu filozofii, etyki i żywienia.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

członków zwyczajnych,

członków wspierających,

członków honorowych.

10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne propagujące zdrowy styl życia, promocję profilaktykę chorób, sport, turystykę i rekreację, a także krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz ochronę i promocję zdrowia, ekologię i ochronę dziedzictwa przyrody, polecone przez 2 innych członków Stowarzyszenia.

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną lub elektroniczną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 • osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
 • osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON oraz NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru,
 • cel, który kandydat do Stowarzyszenia może realizować poprzez własną pracę na rzecz Stowarzyszenia między innymi taką jak :
  • prowadzenie oraz organizacja warsztatów,
  • prowadzenie i organizowanie terapii,
  • udzielanie porad, prelekcji i pisanie artykułów
  • jakiejkolwiek aktywność zgodna z wykształceniem Członka i statutem Stowarzyszenia

Kandydat do Stowarzyszenia składa deklarację w następujący sposób:

Elektroniczny: happyevolution.tv@gmail.com

Wydrukowany: własnoręcznie podpisany, na adres pocztowy:

Happy Evolution Global Association

ul.Błażeja 14 K/7, 61-608 Poznań

Żaneta Geltz

Kandydat otrzymuje drogą mailową informację, czy spełnia warunki formalne i czy może być przyjęty do Towarzystwa oraz prośbę w wniesienie opłaty rejestracyjnej (członkowskiej).

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Głos decydujący o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia posiada Prezes Zarządu. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania od Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.

12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 • wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 • zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwiania,
 • uczestniczenia w spotkaniach i organizowanych przez Stowarzyszenie.

Bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia oraz na delegata na Walne Zebranie przysługuje członkowi Stowarzyszenia, który w dniu wyborów:

 • legitymuje się co najmniej 3-letnim członkostwem w Stowarzyszeniu oraz
 • nie zalega w opłatach z tytułu składek członkowskich.
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 • brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 • nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

13

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

 • pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 • utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 • zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia,
 • zachowania naruszającego przepisy prawa lub Statutu Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność w 3 kolejnych posiedzeniach danego organu
 • popełnienia przestępstwa przez członka Stowarzyszenia,
 • sprzeniewierzenia środków finansowych Stowarzyszenia,
 • podejmowanie przez członka Stowarzyszenia działalności poza statutowej,
 • czerpania przez członka Stowarzyszenia korzyści osobistych, finansowych poprzez wykorzystywanie wizerunku lub renomy Stowarzyszenia,
 • postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię lub dobre imię Stowarzyszenia,
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • wszczynanie konfliktów w ramach struktur Stowarzyszenia,
 • przedkładania własnego interesu członka nad dobro i interes Stowarzyszenia,
 • braku aktywności na rzecz Stowarzyszenia przez co najmniej 6 miesięcy w powierzonych obowiązkach lub zadeklarowanych aktywnościach

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1, stwierdza Zarząd w formie uchwały.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, cechująca się szczególną wiedzą ekspercką, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §11 ust. 2 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z §13.

15

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, posiadająca tytuł profesorski.

Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

Zarząd może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §13 ust. 2.

16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Wszyscy Członkowie mają następujące przywileje:

 • 50% upustu na bilety wstępu w zakresie organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń edukacyjnych oraz ulgowe warunki wejścia w zakresie imprez zewnętrznych, których kosztorysu nie ustala Stowarzyszenie
 • Certyfikat [pdf] z numerem, który jest jednocześnie identyfikatorem Członka
 • Prawo do wystąpień publicznych w ustalanym indywidualnie zakresie i w uzgadnianym każdorazowo czasie
 • Prawo do współdziałania zgodnego z założeniami Stowarzyszenia z innymi Członkami organizacji w celu realizacji celów zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej

Opłaty Członkowskie podczas pierwszego roku działania Stowarzyszenia, wynoszą:

 • 50zł – obowiązkowa roczna składka rejestracyjna dla Członków Zwyczajnych pokrywająca koszt Certyfikatu i koszty administracyjne wraz z wpisem do bazy Członków online na stronie Stowarzyszenia
 • 200zł – dobrowolna wpłata jednoroczna, pokrywająca koszt karty członkowskiej i umożliwiająca dostęp do wydarzeń, przewodnika liczącego 52 strony pt. „Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi” w wersji drukowanej i innych publikacji elektronicznych, tworzonych w ramach pozyskanych funduszy przez Stowarzyszenie,
 • dowolna wysokość składki rocznej dla Członków Wspierających i Honorowych, począwszy od kwoty 30zł wzwyż,
 • 1500zł – opłata jednorazowa za drukowaną formę Certyfikatu dla firm, które zadeklarują wsparcie działań Stowarzyszenia, zgodnych z założeniami Statutu.

Składkę można uiścić po otrzymaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia. Składka powinna być wniesiona poprzez przelew bankowy i przesłana drogą mailową na adres: happyevolution.tv@gmail.com wraz z podaniem adresu dostawy zamówionych materiałów (w zależności od wyboru składek dobrowolnych).

Osoba, która wniosła składkę na rzecz Stowarzyszenia bez uprzedniej zgody Zarządu na włączenie w poczet Członków, otrzyma wpłacone środki z powrotem na obciążone konto, z potrąceniem opłat poniesionych na rzecz banku za przelew internetowy.

Rozdział 4

Władze.

17

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd

Komisja Rewizyjna.

18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 10 kadencji.

Uchwały Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Zebranie Członków Założycieli.

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie elektronicznej, a uchwały Zarządu mogą być podejmowane podczas głosowania elektronicznego.

19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany przez dokooptowanie, dokonane uchwałą danego organu.

Liczba członków powołanych przez dokooptowanie nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków organu.

Walne Zebranie Członków

20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub delegaci,

z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie:

– przewodniczący,

– zastępca,

– sekretarz,

– ewentualnie członkowie.

Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

Zarząd,

Komisja Rewizyjna,

połowa liczby członków Stowarzyszenia.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków wysyłając zaproszenia listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem zebrania lub pocztą elektroniczną na wskazany w deklaracji członkowskiej adres e-mail.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:

– w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków,

– w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej ustalającej zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków. Jeżeli liczba członków przekroczy 500 osób Zarząd uchwala ordynację wyborczą ustalającą zasady wyboru delegatów. Czas trwania kadencji delegatów wynosi pięć lat.

22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków oraz władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd
§23

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd liczy od trzech do pięciu członków w tym prezesa, wiceprezesa i członków.

Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd.

W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany przez Komisję Rewizyjną lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich i budżetu Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 • uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 • uchwalanie ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie,
 • ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i określania zakresu działalności komisji, rad itp.,
 • powoływanie i odwoływanie członków komisji, rad itd.,

Komisja rewizyjna
§25

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna liczy od dwóch do pięciu członków.

26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
 • prawo żądania zawołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

27

W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

28

W przypadku wystąpienia Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

Pozostałe ograny
§29

Organem opiniodawczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd spośród osób posiadających wybitne osiągnięcia, doświadczenie, kompetencje w dziedzinach działalności Stowarzyszenia.

Rada Programowa opiniuje projekty działań, uchwał, wystąpień oraz może przedstawić własne propozycje działań.

Stanowisko Rady Programowej zapada w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

30

Organem opiniodawczym Stowarzyszenia jest Rada Naukowa.

Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd spośród osób posiadających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinach działalności Stowarzyszenia.

Rada Naukowa sprawuje funkcje inicjujące, opiniodawcze i doradcze.

Stanowisko Rady Naukowej zapada w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Rozdział 5
Fundusze i majątek Stowarzyszenia oraz sposób zaciągania zobowiązań
§31

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. środków otrzymywanych od sponsorów,
 4. darowizn,
 5. zapisów i spadków,
 6. dochodów z własnej działalności,
 7. dochodów z majątku,
 8. odpisów podatkowych,
 9. fakturowanych towarów handlowych,
 10. innych źródeł prawem niezakazanych.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może gromadzić fundusze, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

32

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (PKD):

 •    działalności wydawniczej w szczególności poprzez:
  • 11.Z – wydawanie książek,
  • 13. Z – wydawanie gazet,
  • 14. Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 19 – pozostałą działalność wydawniczą,
  • 2 – działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania,
 •    działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych poprzez:
  • 11.Z – działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 12.Z – działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programamitelewizyjnymi,
  • 13.Z – działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 20. Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 •    działalności związanej z promocją zdrowia poprzez:
  • 90.E – pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 •   działalności związanej z organizacją różnego rodzaju wydarzeń poprzez:
  • 30.Z – działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 01– działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką,
  • 1 – działalność związaną ze sportem,
  • 19.Z – pozostałą działalność związaną ze sportem,
  • 2 – działalność rozrywkową i rekreacyjną,
  • 29.Z – pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną,
 •  działalności edukacyjnej poprzez:
  • 5  – pozostałe formy edukacji,
  • 51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 60. Z – działalność wspomagającą edukację

Stowarzyszenie może powoływać inne osoby prawne a w szczególności podmioty gospodarcze.

Stowarzyszenie może podpisywać umowy ze swoimi Członkami na odpłatną realizację zadań powierzonych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Stawka wynagrodzenia będzie równa co najmniej dwukrotności średniej krajowej, ustalanej każdorazowo z Zarządem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia może ustalić stawkę wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia w przypadku, gdy liczba godzin pracy na jego rzecz przekroczy 2 pełne dni robocze miesięcznie.

33

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia skład dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Stowarzyszenie odpowiada własnym majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział 6
Zasady udzielania patronatu merytorycznego

35

Organizator wydarzenia powinien dostarczyć drogą elektroniczną wiadomość z prośbą o objęcie przez Stowarzyszenie patronatu merytorycznego wydarzenia:

 • warsztatu
 • konferencji naukowej lub edukacyjnej
 • seminarium naukowego lub medycznego
 • sympozjum
 • innych imprez masowych spójnych ze Statutem Stowarzyszenia.

Wiadomość zawierająca prośbę o patronat powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwa i adres organizatora wydarzenia
 • Rodzaj wydarzenia
 • Tytuł / marka wydarzenia
 • Data i miejsce wydarzenia
 • Program wydarzenia
 • Imię i nazwisko osoby merytorycznie odpowiedzialnej za organizację wydarzenia

Wniosek należy złożyć nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą organizacji wydarzenia.

Decyzję o objęciu lub nieobjęciu patronatem merytorycznym przez Stowarzyszenie wydarzenia podejmuje Prezes Zarządu po zasięgnięciu opinii przynajmniej jednego z Członków Zarządu. Decyzja Prezesa Zarządu jest ostateczna

Organizator, który otrzyma zgodę na objęcie patronatem merytorycznym Stowarzyszenia organizowanego wydarzenia jest zobowiązany do umieszczenia takiej informacji we wszystkich oficjalnych, drukowanych i elektronicznych materiałach związanych w tym wydarzeniem oraz w widocznym miejscu, w którym odbywa się wydarzenie.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe.
§36

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków przy wymaganej kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy właściwych ustaw.